پایان نامه ها و مقالات

دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات اسلامی

قانون اساسی مردان و زنان را به طور مشترک،‌یکسان مدنظر قرار داده و اصل بیستم هم بر همین موضوع تأکید نموده است. علاوه بر آن اصل 21 قانون اساسی توجه ویژه‌ای را به مسائل زنان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

دانلود مقاله با موضوع زنان،

خواری نگاه دارد‌یا در خاکش فرو برد؟‌هان چقدر زشت و ناپسند بود داوری و قضاوت آنان؟!} قرآن با این وسیله، برداشت نادرست و داوری غیر‌انسانی اهانت به دختران و زنان، و ظلم و ستمی‌را که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

دانلود مقاله با موضوع عدالت اجتماعی

برخاسته از افکار باطل و مهمل به آنان است.قضای نماز پدر و مادر در باب نماز طبق ادله نیز، قضای نمازهای پدر،‌یا مادر، فقط بر پسر بزرگ‌تر واجب است و زنان از این مسئله استثناء بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

دانلود مقاله با موضوع قوانین موضوعه

معتبر است ندارد، بلکه‌یا از باب آن است که‌یکی از مصادیق را ذکر کرده‌اند و‌یا از باب ذکر غالب است. از طرف دیگر، این روایت و مقبوله‌ی عمربن حنظله(که در اصل مرفوعه است) مربوط به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

دانلود مقاله با موضوع مسئولیت کیفری

زیرا چنانکه دیدیم در برخی متون اولیه فقهی مثل نهایه شیخ طوسی و مقنعه مفید، از ممنوعیت قضاوت زنان سخنی به میان نیامده است. از آنجا که حجیت اجماع در فقه شیعه به لحاظ کاشفیت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

دانلود مقاله با موضوع وکالت در طلاق

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دارد. بنابراین، در این داوری نیز معیار تمیز تمکین، به معنای که حقوق و اخلاق مقرر داشته است، جنبه‌ی نوعی و شخصی را با هم دارد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

دانلود مقاله با موضوع روابط زناشویی

مادری و همسری است و لذا ارتباط جسم و روان با‌یکدیگر از طریق فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی و غدد درون ریز، تفاوت‌های جسمی‌و روحی زن با مرد را در سیری هماهنگ و مکمل‌یکدیگر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل