منبع پایان نامه درمورد جرایم سازمان یافته

خدمات و تولیدات این شرکت ها در سطح زیر قیمت بازار، می باشد. در بسیاری از موارد، شرکت های صوری قادرند که تولیدات خود را زیر قیمت آن چه که کارخانه برای تولید آن محصول هزینه کرده است. عرضه نمایند. بنابراین شرکتهای صوری یک برتری رقابتی بیشتر از شرکت های ادامه مطلب…