No category

پایان نامه درباره سلامت روان، شهر کرمان، استرس

(2008)، با مطالعه 1283 نفر از بزرگسالان آفریقای جنوبی، با تحصیلات دبیرستان و بالاتر، نشان دادکه رابطه مثبت معنادار بین بهزیستی معنوی و توانایی سازگاری افراد وجود دارد. در این مطالعه رابطه مثبت معنادار به بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه درباره سلامت روان، استرس، دانشگاه تهران

بهزیستی روانشناختی شناخته شده اند. بهزیستی روانشناختی حیطه گسترده ای از متغیر ها را شامل می گردد، ریچتر87 (2001)، در بررسی 62 دانشجوی مسیحی در یک دانشگاه علوم انسانی، نشان داد که بین بهزیستی روانی بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه درباره سلامت روان، انسان سالم، بهداشت روان

اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ارائه شده است: سلامت حالت خوب بودن کامل از جسمی، روانی و اجتماعی است و این به معنای فقدان بیماری و ناتوانی نیست(کرتیس67، 1963، ترجمه فتحی آشتیانی و عظیمی آشتیانی، 1385). بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه درباره شهر کرمان، علائم اضطراب، حوزه و دانشگاه

پژوهش……………………………………………………………………………………………45 3 ـ 2ـ جامعه هدف، نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………..45 3 ـ 3ـ ابزارهای تحقیق…………………………………………………………………………………………46 3 ـ 3 ـ 1ـ پرسشنامه بهزیستی معنوی……………………………………………………………………….46 3 ـ 3 ـ 2ـ پرسشنامه شادکامی آکسفورد………………………………………………………………….47 3 ـ 3 بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل