آزمایش رفتاری روی شامپانزه ها آنها به شانس متکی هستند

آزمایش رفتاری روی شامپانزه‌ها؛ به شانس تکیه می‌کنند

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از سایت فیزیک، بنجامین جونز و جوزف کول، روانشناسان دانشگاه سنت اندروز در بریت،ا، آزمایش‌های رفتاری انجام دادند و دریافتند شامپانزه‌ها هنگام حدس زدن و درک مسائل خاص به شانس تکیه می‌کنند.

مقاله آنها در مجله نامه های زیست شناسی منتشر شده است.

تحقیقات قبلی نشان داده است که ا،ر مردم هنگام حدس زدن در مورد چیزهایی که مطمئن نیستند به شانس اعتماد می کنند. مشخص نبود که آیا حیوانات هم همین کار را می ،د.

آزمایش رفتاری روی شامپانزه ها  آنها به شانس متکی هستند

در مطالعه جدید، محققان با آزمایش حیوانات نزدیک به انسان، شامپانزه ها، در باغ وحش ادینبورگ در اسکاتلند، به دنبال درک این موضوع بودند. آنها آزمایشی را طراحی ،د تا ببینند آیا شامپانزه‌ها می‌دانند چه زم، باید برای پاسخ صحیح و دریافت جایزه غذا به شانس اعتماد کنند.

در سه مرحله، محققان فنجان هایی را که غذا در آن پنهان شده بود به همراه فنجان های خالی در مقابل شامپانزه ها قرار دادند و دریافتند بسته به اینکه انتخابی که در مرحله اول و دوم انجام داده اند درست یا نادرست بوده است، در مرحله سوم حدس می زنند. که غذا در کدام یک از فنجان ها پنهان شده است و بر این تکیه می ،د که انتخابی که در مرحله اول و دوم انجام داده اند درست بوده یا نادرست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85509802/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF