آغاز برنامه مشترک معاونت علمی و یونیسف برای توسعه نظام نوآوری در حوزه کودکان


تهران – ایرنا – برنامه همکاری مش، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان جمهوری اسلامی ایران و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در راستای توسعه ا،یستم نوآوری در حوزه نوآوری امضا شد. . کودکان و نوجوانان.

منبع: https://www.irna.ir/news/85367096/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87