آیا جنسیت همکار بر مشارکت زنان در کار تأثیر دارد؟

آیا جنسیت همکار در مشارکت زنان در کارها تأثیر دارد؟

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از سایت کاشف فناوری، به دنبال یک مطالعه جدید، محققان دانشگاه کرنل دریافتند که در گروه های متعادل ،تی، ماهیت مردانه یا ،نه صدای هوش مصنوعی ممکن است تأثیر مثبتی بر پویایی گروه داشته باشد.

فرشته شنگ چی هوانگ فرشته هسینگ چی هوانگ، رئیس این گروه تحقیقاتی، بیان کرد که نتایج آینه تحقیقات قبلی در زمینه روانشناسی و رفتار سازم، است که نشان می دهد اگر اعضای جدید مشابه اعضای اقلیت به گروه اضافه شوند، احتمال وجود دارد. که افراد متعلق به گروه اقلیت را افزایش می دهد.

هوانگ، که تأثیر هوش مصنوعی بر تجارت را مطالعه می کند، اضافه کرد که اضافه ، یک فرد جدید به گروه بلافاصله غیرواقعی است. بنابراین ما فکر کردیم، اگر عوامل مبتنی بر هوش مصنوعی داشته باشیم که بتوانند پویایی گروه را درگیر کرده و تقویت کنند، چه می‌شود؟

آیا ،ت همکار بر مشارکت ،ن در کار تأثیر دارد؟

گروه تحقیقاتی آزمایشی را با حدود 180 مرد و زن انجام دادند. آنها به گروه های سه نفری ت،یم شدند و از آنها خواسته شد تا به طور مجازی در مجموعه ای از وظایف همکاری کنند.

در هر یک از این گروه‌های نامتعادل ،تی، عضو چهارم به صورت انتزاعی با صدای مرد یا زن روی صفحه ظاهر شد و دستورالعمل‌ها را خواند، ایده‌ای ارائه کرد و زمان‌بندی را اجرا کرد. هوانگ با استفاده از ChatGPT ربات را هدایت می کرد.

نتیجه این تحقیق نشان داد زم، که ،ن گروه در اقلیت بودند و اگر صدای هوش مصنوعی زن بود، بیشتر در امور مشارکت داشتند. با این حال، زم، که مردان گروه در اقلیت بودند، بیشتر پرحرف بودند و هنگام کار با یک ربات با صدای مرد کمتر بر روی کار متمرکز بودند.

گروه تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که ،ن هنگام کار با ،ن دیگر احساس راحتی بیشتری می کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85505525/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF