اجرای 70 درصد سند توسعه آموزش عالی/ مهارت آموزی


تهران – ایرنا – اجرای 70 درصد از سند اه، آموزش عالی که نزدیک به یک دهه مورد بی توجهی قرار گرفته است، از جمله مهارت آموزی در برنامه های درسی دانشگاه ها و تعریف تبادل صنعتی برای حفظ و حفظ نخبگان، از مهمترین دستاوردهای نظام است. معاونت و، معارف در سال 1402 ه.

منبع: https://www.irna.ir/news/85416008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C