اختراع یک سیستم روباتیک جدید برای تمیز کردن زباله های خطرناک


تهران – ایرنا – فناوری رباتیک از راه دور گامی مهم در بهبود فرآیند پا،ازی ایمن و موثر مواد خطرناک در سایت های هسته ای است.به تازگی محققان آزمایشگاه ملی در آمریکا سیستم رباتیک جدیدی را برای پا،ازی ، های خطرناک هسته ای طراحی کرده اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85426176/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9