ارزیابی خطرات زلزله با انجام تحقیقات پیشگام بر روی سنگ های ناپایدار


تهران- ایرنا- محققان با انجام تحقیقات پیشگام بر روی سنگ های ناپایدار، روش جدیدی را برای ارزیابی خطرات ز،له ارائه کرده اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85335170/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1