از اصلاح بذر بادام گرفته تا ساخت مخازن کامپوزیت و تولید اکسید اتیلن


تهران – ایرنا – تعداد برگزیدگان سی و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی به 12 نفر رسید که 8 برگزیده داخلی و 4 برنده خارجی دستاوردهای مختلفی از جمله اصلاح دانه بادام برای تولید کاتالیست اتیلن ا،ید و طراحی و ساخت کاتالیست اتیلن ا،ید را ارائه ،د. . مخازن تحت فشار نصب شده در این رویداد علمی.

منبع: https://www.irna.ir/news/85424361/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF