از شهاب سنگ ها چه می دانید؟


تهران- ایرنا- شهاب سنگ ها قطعاتی از ماه، مریخ، سیارک ها، دنباله دارها یا دیگر سنگ های آسم، هستند که به زمین سقوط کرده اند. اما آیا این تمام آن چیزی است که تاکنون در مورد این اجرام آسم، کشف و شناخته شده است؟

منبع: https://www.irna.ir/news/85405321/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF