از عصاره پسته و پوست انار به جای افزودنی در غذای کودک استفاده کنید


تهران – ایرنا – محقق 81 ساله و فارغ التحصیل دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه تربیت مدرس اخیراً موفق به فرآوری عصاره طبیعی پوست سبز پسته و انار به ،وان مکمل غذایی برای کودکان شده است.وی می گوید: انار پوست و پسته حاوی ،یباتی است که در آن مواد مصنوعی یا مصنوعی وجود ندارد، شیمیایی، مضر و بیماری زا بوده و می توان به جای مواد شیمیایی در صنایع غذایی از آن استفاده کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85414218/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C