اعتبار دانشگاه های 147 کشور به روز شده است


تهران- ایرنا- اداره کل امور فارغ التحصیلان سازمان امور دانشجویان و، علوم دانشگاه های معتبر 147 کشور جهان را نوسازی و اعتبار بخشیده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85428871/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF