اعلام نتایج آزمون کتبی صلاحیت حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره


تهران – ایرنا – نتایج اولیه آزمون صلاحیت حرفه ای کتبی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره سال 1402 هجری شمسی اعلام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85390862/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C