افزایش امید سیاسی در ایران مبتنی بر مشارکت حداکثری مردم و اقتدار ملی


تهران- ایرنا- جمهوری اسلامی ایران الگوی امیدوارکننده ای برای رفاه، امنیت و م،ویت مردم عزیز ایران مبتنی بر نظام شناختی مردم سالاری دینی ارائه کرده است. در «الگوی جمهوری اسلامی» دموکراسی و دین نه تنها دو ،صر مجزا هستند، بلکه دموکراسی زاییده دین است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85351096/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1