افزایش 300 درصدی برداشت میگو از مزارع پرورش میگوی خاکی


تهران – ایرنا – طرح اصلاح و نوسازی مزارع خاکی پرورش میگو به ابتکار مرکز مدیریت پروژه های بزرگ و شرکت بوشران وابسته به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری انجام می شود. تکمیل و بهبود شروع اجرای فرآیند پرورش میگو در مزارع و افزایش سطح برداشت تا 300 درصد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85443985/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88