افزایش 70 درصدی وقوع امواج گرما به دلیل تغییرات آب و هوایی


تهران – ایرنا – نتایج بدست آمده از سوی تعدادی از محققان دانشگاه یوتا و پرینستون آمریکا نشان داد که از سال 1979 تاکنون موج گرما در جهان 67 درصد افزایش یافته و 20 درصد بیشتر از گذشته ادامه داشته است. این بدان م،ی است که افراد بیشتری را تحت تأثیر قرار می دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85431530/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85