افشای مجموعه زبان فارسی حاوی 35 میلیارد کلمه


تهران – ایرنا – مجموعه زبان ،ی، بزرگترین مجموعه داده حاوی 35 میلیارد کلمه در همایش ا،امات توسعه الگوی بزرگ زبان ،ی رونمایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85414866/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B3%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87