اقدامات پیشگیرانه سازمان سنجش در نوبت اول کنکور 1403/ضرورت تکریم خانواده های داوطلبان


تهران – ایرنا – معاون سازمان سنجش آموزش کشور و رئیس هیأت حفاظت از آزمون ضمن تشریح اقدامات پیشگیرانه این سازمان برای برگزاری ،ت اول کنکور 1403 به متولیان این آزمون توصیه کرد. محل من،ی برای اسکان خانواده ها در نزدیکی معاینه در نظر گرفته شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85449116/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85