امنیت امتحانات کشوری یک الزام ملی است


تهران – ایرنا – رئیس شورای صیانت از کنکور سراسری با تاکید بر اینکه صیانت از کنکور یک مطالبه ملی و مصداق حقوق عمومی است، گفت: بر اساس وظایف ذاتی و تصمیم شورای امنیت کشور، قانون و نهادهای اجرایی، امنیتی و قضایی مسئول حفظ امنیت آزمون سراسری هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445336/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA