انتقاد از پراکندگی سازمانی در حوزه فعالیت های علمی در هوانوردی


تهران – ایرنا – با انتقاد از چندپارگی سازم، و نهادی در حوزه فعالیت های پژوهشی هوافضا، گفت: تحقیقات هوافضا در حوزه پ،ندی تعریف مشخص و ماموریت مشخصی دارد اما موضوع ورود علمی و دانشگاهی کجاست. موسسات؟» شاهد عدم یکپارچگی در تصمیم گیری ها، پمپاژ منابع مالی پراکنده و کاهش اعتبارات هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85409974/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87