اندازه گیری غلظت، دبی و حجم جریان مایعات و گازها با استفاده از محصول دانش بنیان ایرانی


تهران-ایرنا- یک شرکت دانش بنیان در کشورمان موفق به طراحی و ساخت محصول فناورانه کاربردی برای اندازه گیری غلظت، دبی و حجم جریان مایعات و گازهای مایع مورد استفاده در بخش های مختلف صنایع کشور شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85351739/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4