انرژی خورشیدی فضایی یک قدم به واقعیت نزدیکتر است


تهران – ایرنا – یک آزمایش آزمایشگاهی اثبات شده برای اولین بار نشان داد که چگونه می توان به انتقال برق خورشیدی از فضا دست یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446428/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF