اولین “شاخص جهانی جرایم سایبری” تهیه شده است.


تهران – ایرنا – پس از سه سال تحقیق فشرده، گروهی از محققان بین‌المللی اولین «شاخص جرایم سایبری» جه، را برای طبقه‌بندی کشورها از نظر سطح تهدید جرایم سایبری تهیه ،د.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445365/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF