اولین گروه از دانشجویان برگزیده از نهاد ملی نخبگان معرفی شدند


تهران- ایرنا- قائم مقام بنیاد استعدادهای درخشان و آینده سازان بنیاد ملی نخبگان گفت: اسامی اولین گروه از دانشجویان برگزیده بنیاد که به روش گزینش فعال برای این نهاد انتخاب شدند، در نهایت اعلام می شود. این موسسه از سال جاری از این افراد برای شرکت در پیست نخبگان با راهنمایی اساتید دعوت می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85395476/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF