ایجاد راه حلی برای تولید سیمان بدون آسیب به محیط زیست و آب و هوا


تهران-ایرنا- یک شرکت استارت آپی در کالیفرنیای آمریکا فناوری جدیدی را برای کاهش انتشار کربن در فرآیند تولید سیمان ابداع کرده است که می توان از آن در مقیاس وسیع استفاده کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85442940/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7