ایران از نظر اختراعات/قوانین ثبت اختراع در رتبه 51 جهان قرار دارد


تهران – ایرنا – کارشناس کمیسیون نوآوری سازمان ملل متحد گزارش داد که در آ،ین رتبه‌بندی جه، در سال 2023، ایران با 1768 مجوز ثبت اختراع به دلیل زمان‌بر بودن فرآیند ثبت اختراع و بعضاً عدم رعایت آن در رتبه 51 جهان قرار گرفت. با برخی قو،ن این حوزه شکایت کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85417850/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA