باتری یونی یا گوگردی، کدام گزینه برای خودروهای برقی بهتر است؟


تهران – ایرنا – مطالعه منتشر شده در مجله IEEE Access حاکی از آن است که پس از بررسی 5 نوع مختلف سلول باتری خودروهای الکتریکی، مشخص شد که سلول های سولفور لیتیوم بیشترین سازگاری را با محیط زیست دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85414300/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C