بازار ۵۰۰ میلیون یورویی صنعت گاز به روی شرکت های دانش بنیان باز شد


تهران – ایرنا – تفاهم نامه همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شرکت ملی گاز ایران برای فراهم ، زمینه همکاری مش، و هم افزایی توانمندی های موجود برای تامین نیازهای اساسی شرکت ملی گاز ایران امضا شد. منعقد شده در ایران و توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور به ارزش 500 میلیون یورو.

منبع: https://www.irna.ir/news/85346895/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF