با وجود تحریم ها، دستاوردهای فضایی ایران نشان دهنده پیشرفت های انقلاب اسلامی است


تهران- ایرنا- رئیس فرهنگستان علوم در پیام خود، موفقیت های به دست آمده در فضا با وجود تحریم های ظالمانه استکبار جه، را نشان دهنده حرکت مستمر و پیشرفته انقلاب اسلامی دانست که منجر به ظهور انقلاب اسلامی شد. به امید حق طلبان و عدالت خواهان و ارتقای جایگاه اسلامی ایران در جهان و منطقه.

منبع: https://www.irna.ir/news/85375066/%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8