بررسی عملکرد خستگی مخلوط آسفالتی در مقیاس های مختلف


تهران – ایرنا – محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رویکردی چند مقیاسی در قالب یک مقاله تحقیقاتی به بررسی عملکرد خستگی مخلوط آسفالتی پرداختند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85440223/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81