بررسی کارشناسی رسمی دادگستری، صلاحیت حرفه ای روانشناس و سطح مامور مالیاتی مشخص می شود.


تهران – ایرنا – معاون سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناس و مشاور – سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، آزمون تعیین تراز کارمندان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور. سازمان امور ایران و آزمون کارشناسان رسمی دادگستری – شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری روز جمعه 24 دی ماه اعلام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85342820/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD