برنامه نئوبانک جهاد دانشگاهی با هدف مدیریت شفاف منابع رونمایی شد


تهران – ایرنا – برنامه نئوبانک جهاد دانشگاهی روز دوشنبه 30 اسفند ماه 1402 در جلسه هیات مدیره جهاد دانشگاهی به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر مدیریت منابع رونمایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85415683/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A6%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C