برگزاری آزمون ارتقاء و انتصاب به سمت های مدیر و قائم مقام شعب بانک الرفح در 22 استانداری


تهران – ایرنا – معاون آموزشی دانشگاه آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی استان تهران آزمون ارتقا و انتصاب به سمت مدیر و معاون شعب بانک رفاه در تهران و 21 استان را همزمان برگزار کرد. .

منبع: https://www.irna.ir/news/85345792/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87