برگزاری 1700 برنامه دانشجویی در ایام انتخابات و ثبت نام 1100 داوطلب دانشگاهی


تهران – ایرنا – سخنگوی و، علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری 1700 برنامه دانشجویی از جمله مناظره، تریبون های آزاد فراوان و حضور و استقبال بسیاری از داوطلبان در دانشگاه ها در ایام انتخابات خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85402686/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF