بزرگترین نقشه سه بعدی جهان از پتانسیل تغییر ماده تاریک می گوید


تهران – ایرنا – محققان کیهان‌شناسی با بررسی بزرگ‌ترین نقشه سه‌بعدی کیهان که شامل انبساط جهان در 11 میلیارد سال گذشته است، می‌گویند «ماده تاریک» ممکن است ثابت نباشد و در طول زمان تغییر کند. این فرضیه در صورت تایید، کیهان شناسی را زیر و رو می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85439915/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA