بلوک های سازنده حیات روی زمین در فضا راحت تر شکل می گیرند


تهران – ایرنا – تحقیقات جدید با شبیه‌سازی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که برخورد شهاب‌سنگ‌ها با زمین در زمان‌های اولیه ممکن است باعث انتقال بارهای پپتیدی و ارتقای مراحل منشأ حیات در زمین شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85453145/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF