بندرعباس با حکم سرپرست سازمان کشور مورد ارزیابی قرار گرفت


تهران – ایرنا – رئیس جمهوری با صدور حکمی «عبدا،سول پورعباس» را به ،وان رئیس سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85470713/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B4%D8%AF