بهبود شاخص امید به زندگی نشانه تحول و بهبود نظام سلامت است


اصفهان – ایرنا – رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارتقای شاخص امید به زندگی را گواه تحول و ارتقای نظام سلامت در دوران انقلاب و نظام اسلامی برشمرد و گفت: بدون شک یکی از مهمترین چیزها یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ارتقای نظام سلامت است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85387118/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA