بهره وری در آموزش محور نشست روسای دانشگاه های کشور در مشهد است


مشهد- ایرنا- سرپرست معاونت توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بهره وری در آموزش عالی محور اج، روسای دانشگاه های کشور است که به میزب، این دانشگاه برگزار می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85361076/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA