بودجه موسسه علمی نسبت به سال گذشته 10 برابر شده است


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: بودجه بنیاد علم در سال گذشته به لطف توجه و حمایت ویژه معاونت علمی، اکنون حدود 10 برابر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85332300/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA