تحقق اقتصاد دیجیتال برای همراهی با موج هوش مصنوعی ضروری است


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت ایفای نقش در ا،یستم فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش صنایع بزرگ، تحقق اقتصاد دیجیتال را یک ضرورت همراه با نوین دانست. موج هوش مصنوعی

منبع: https://www.irna.ir/news/85358174/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C