ترکیب رباتیک و هنر آشپزی؛ طلوع تعامل انسان با روبات های خوراکی


تهران- ایرنا- محققان ژاپنی با انجام مطالعه ای بر روی ربات های خوراکی تجربه استفاده از این ربات های متحرک را بررسی ،د. مطالعه تعامل انسان با ربات های خوراکی را آغاز می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85380254/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C