تشکیل ذرات آئروسل بر فراز سیبری فراتر از تصور است


تهران- ایرنا- نتایج جدید حاکی از تولید مقادیر زیادی ذرات آئروسل (آئروسل) در مناطق وسیعی از غرب سیبری است و نشان می دهد که افزایش دما می تواند تأثیر قابل توجهی بر اقلیم (آب و هوا) ناشی از این پدیده داشته باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85392985/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA