تشکیل «سازمان ملی سنجش و ارزیابی» بر اساس مصوبه، نقصی در کار دستگاه اندازه گیری ایجاد نمی کند.


تهران – ایرنا – معاون آموزش و پرورش ستاد عالی انقلاب فرهنگی ضمن تشریح روند تشکیل «سازمان سنجش و سنجش نظام آموزش کشور» و تدوین اساسنامه آن، گفت: تشکیل «سازمان سنجش و سنجش نظام آموزشی کشور» این نهاد نظارتی و اجرای مصوبه مربوطه با در نظر گرفتن دوره گذار، طبق روال منطقی انجام خواهد شد.» وقفه ای در کار سازمان سنجش آموزش کشور ایجاد نخواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85388315/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86