تصمیم تغییر نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به بنیاد ملی علوم ایران ابلاغ شد.


تهران – ایرنا – رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصمیم اصلاح اساسنامه و تغییر نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به بنیاد ملی علوم ایران به نهادهای ذیربط خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85383743/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C