تصویب تخصیص 10 هزار میلیارد تومان برای طرح های آموزش عالی در سفرهای رئیس جمهور به استانداری ها


تهران- ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در سفرهای رئیس جمهور به استان ها، حدود 10 هزار میلیارد تومان برای توسعه و تکمیل پروژه های حوزه آموزش عالی تصویب شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85399562/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C