تصویب سند ترویج مطالعه مفید و اساسنامه سازمان سنجش کشور شورای انقلاب فرهنگی


تهران – ایرنا – اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش کشور و سند ملی ترویج مطالعه و مطالعه مفید در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85386028/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C