تصویب نقشه راه اجرای تحول بنیادین آموزش و پرورش


تهران – ایرنا – نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در جلسه عصر امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی با ا،ریت آرا تصویب شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85462462/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4