تغییر تاریخ برگزاری آزمون استخدامی معلم تربیت بدنی


تهران – ایرنا – تاریخ برگزاری آزمون استخدامی معلمان ورزش، آموزش و پرورش و راهنمایی به 24 اردیبهشت 1403 موکول شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85418678/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C